Reflections of the Seattle Mariner's 2013 season

Jonathan Daniel

Mariners Trade John Jaso For Michael Morse For Some Reason

.ǫnibnɒƚƨɿɘbnu ƚnɘƨɘɿq ym bnoyɘd ƨnoƨɒɘɿ ɿoʇ oƨɒſ no nwob yllɒɘɿ ,yllɒɘɿ ƚƨuɾ ƨi yɿƚƨubni ɘʜƚ ƨƨɘlnU .ɘviƨluqɘɿ ɘɿom ƨi ,ɘƨɿoM ɿoʇ ,won miʜ ǫnibɒɿƚ ʇo ɒɘbi ɘʜƚ ⁏ɘviƨluqɘɿ ƚ'nƨi oƨɒſ ǫnibɒɿƚ ʇo ɒɘbi ɘʜT .ɘulɒv ʇo qɒwƨ nɘvɘ nɒ ƚ'nƨi ƨiʜƚ ƚuᙠ .ǫnizɒmɒ ƚ'nƨi oƨɒſ bnɒ ,luʇwɒ ƚ'nƨi ɘƨɿoM .llɒ ƚɒ ƨɘiƚʇɘl ƚiʜ nɒɔ ɘʜ ƚɒʜƚ nɘvoɿq ƚ'nƨɒʜ ɘʜ bnɒ ,ɿɘʜɔƚɒɔ ƚɒɘɿǫ ɒ ƚon ƨ'ɘH .oƨɒſ ɘʞil yllɒɘɿ ƚ'nob uoy ɘdyɒM .ɘɔivɿɘƨ ɘmoƨ ʇo ɘd ylɘƚiniʇɘb lliw ƚɒd ɿɘwoq ƨiH .ɘƨɿoM ɘʞil uoy ɘdyɒM

Eric Wedge Blames Sabermetrics for Ackley's Struggles

.ƚnɘmɘƨɒd ƨ'ɿɘʜƚom ɿuo ni ɘvi⅃ .ʜǫuonɘ ǫnol ɘmɒǫ ɘʜƚ yɒlq ƚ'nbiᗡ .ƨɘmɒǫ ɘʜƚ ʜɔƚɒw ƚ'nob ɘW .ɘɿoʇɘd ƨɘmiƚ bnɒƨuoʜƚ ɒ bɿɒɘʜ ɘvɒʜ ƨɿɘǫǫold ƚɒʜƚ ɘmɒƨ ʇo ɘɿom ɘɿɒ ƨbɿow ƨiʜ ,yɒw ɿɘʜƚiƎ .ǫnol ɘɿoʇɘd niɒǫɒ doɾ ɒ ʇo ƚuo ɘd bluoɔ ɘʜ ⁏ɘɔi niʜƚ no ƨ'ɘʜ ƨwonʞ ɘʜ ɘdyɒM .ƨnoiƨiɔɘb ƨiʜ ʇo mƨiɔiƚiɿɔ ɘlbnɒʜ ƚ'nɒɔ ɘʜ ɘdyɒM .ƚi ǫniob ƨ'ɘʜ yʜw wonʞ ƚ'nob I

Brad Miller Promoted

.ɿɘǫnol ynɒ ɘɔnɒnimob ƨ'ɿɘlliM bɒɿᙠ ɘɿonǫi ƚ'nbluoɔ ƚƨuɾ ƨɿɘniɿɒM ɘʜT

Trade deadline passes, Mariners do nothing

.ʜǫuoɿʜƚ llɘʇ ƚɒʜw bnɒ ,ɘldɒliɒvɒ ƨɒw oʜw ,ɘldɒƚ ɘʜƚ no ƨɒw ƚɒʜw wonʞ oƚ yɒw on ƨ'ɘɿɘʜT .wonʞ yldiƨƨoq ƚ'nɒɔ ɘw ƨǫniʜƚ ƚuodɒ ƨnoiƚqmuƨƨɒ bɘbiuǫƨim ʇo wɘlƨ yldɒdoɿq ɘʜƚ ylno ƨ'ɘɿɘʜT .bɘqɒɘʜ ɘd oƚ ɘƨiɒɿq on bnɒ ,ɘnob ɘd oƚ ǫniƨƨɘuǫ bnoɔɘƨ on ,ƚnɘmɒl oƚ ƨɘʞɒƚƨim on ,ɘliʇoɿq oƚ ƨƚɔɘqƨoɿq wɘn yniʜƨ on ƨ'ɘɿɘʜƚ oƧ

Eric Wedge announces resignation, won't be back in 2014

.ƨmɿɘƚ nwo ƨiʜ ɿɘbnu ǫnivɒɘl ɘǫbɘW ƨɒ bɘmɒɿʇ ǫniɘd ƨ'ƚi ʜǫuoʜƚ ,4102 ɿoʇ ǫninɿuƚɘɿ ɘd ƚ'now ɘǫbɘW ƚɒʜƚ bɘɔnuonnɒ ƨɿɘniɿɒM ɘʜƚ ,yɒboT

Howard Lincoln talks

¿ƨi mɒɘƚ ɘʜƚ bɒd woʜ ƚuodɒ ƨʜǫuɒl ɘʜ ɘɿɘʜw ƨqiɿƚ ǫniʜƨiʇ ƨ'bɿɒwoH ƚuodɒ wonʞ oƚ ƚnɒw ƚ'nƨɘob oʜw ,llɘw ,ɘƨuɒɔɘd ƚi bɒɘɿ yldɒdoɿq bluoʜƨ uoY .bɘdiɿɔƨnɒɿƚ ylluʇ ƨɒw ƚɒʜƚ wɘivɿɘƚni ǫnol ɒ ɿoʇ -- ɿɘwɘɿᙠ yɿɿɘɾ 'ƨɘmiT ɘlƚƚɒɘƧ ɘʜT bnɒ ƨnʜoɾ ǫɘɿᎮ ƨ'moɔ.ᙠ⅃M ,ylɘƚɒɿɒqɘƨ ,bnɒ -- ʜƨiviᗡ nɒyЯ ƨ'ɘnudiɿT ƨwɘИ ɘʜT ʜƚiw nwob ƚɒƨ nloɔni⅃ bɿɒwoH

Mlbdd-news-insert_medium

X
Log In Sign Up

forgot?
Log In Sign Up

Forgot password?

We'll email you a reset link.

If you signed up using a 3rd party account like Facebook or Twitter, please login with it instead.

Forgot password?

Try another email?

Almost done,

By becoming a registered user, you are also agreeing to our Terms and confirming that you have read our Privacy Policy.

Join Lookout Landing

You must be a member of Lookout Landing to participate.

We have our own Community Guidelines at Lookout Landing. You should read them.

Join Lookout Landing

You must be a member of Lookout Landing to participate.

We have our own Community Guidelines at Lookout Landing. You should read them.

Spinner.vc97ec6e

Authenticating

Great!

Choose an available username to complete sign up.

In order to provide our users with a better overall experience, we ask for more information from Facebook when using it to login so that we can learn more about our audience and provide you with the best possible experience. We do not store specific user data and the sharing of it is not required to login with Facebook.

tracking_pixel_9351_tracker